Generalforsamling

Afholdes i 2. kvartal.

Vedtægter for Bakkehuset 

 • 1. Navn og hjemsted

Den selvejende institutions navn er Bakkehuset. Bakkehuset er stiftet af Ikast-Brande Kommune.

Bakkehuset har hjemsted i Ikast-Brande Kommune

 

 • 2. Formål

Bakkehusets formål er at forestå driften af et moderne spille- og kulturhus med naturligt tilhørende aktiviteter.

Bakkehuset har endvidere til formål at synliggøre Ikast-Brande Kommune både lokalt og regionalt som kulturkommune.

 • 3. Samarbejde med andre spillesteder, kulturhuse og lokale festivaller

Bakkehuset kan samarbejde med andre spillesteder og kulturhuse overalt i landet samt med lokale musik- og kulturaktører efter brugergruppens nærmere anvisninger.

Der tilstræbes kontinuerligt et tæt samarbejde med Ikast-Brande Musikskole

 

 • 4. Drift

Bakkehusets indtægter frembringes ved billetsalg, barsalg, salg af forplejning, udleje, sponsorater og lignende naturligt forekommende indtægter.

Bakkehuset er delvist finansieret via et kommunalt tilskud.

Den selvejende institution skal leje sig ind i bygningen Strøget 47, 7430 Ikast. Bygningen er ejet af Ikast-Brande Kommune.

 • 5. Generalforsamling

Den selvejende institutions generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.

Ethvert medlem af Bakkehusets Venner samt en repræsentant for hver sponsor kan deltage i generalforsamlingen med stemmeret.

Bestyrelsen kan herudover invitere øvrige personer til at overvære generalforsamlingen, disse dog uden stemmeret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Kontingentfastsættelse samt forelæggelse af budget for det kommende år
 5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af 1-2 suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelle forslag fra generalforsamlingsdeltagerne
 9. Eventuelt

Forslag fra generalforsamlingens deltagere skal være bestyrelsens formand i hænde senest 30 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Den endelige dagsorden skal offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Eventuelle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes via fuldmagter.

 • 6. Bestyrelse

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.

Lederen af Ikast-Brande Musikskole er født medlem af bestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget i Ikast-Brande Kommune udpeger 2 medlemmer efter indstilling fra bestyrelsen og 4 medlemmer vælges af generalforsamlingen.

Der vælges desuden 1-2 suppleanter af generalforsamlingen.

Bestyrelsens medlemmer er valgt for en 2-årig periode. Der vælges hvert år 2 medlemmer, som sidder i bestyrelsen de kommende 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og øvrige poster umiddelbart efter årsmødet.

Der udfærdiges et referat over forhandlingerne i bestyrelsens møder. Referatet skal underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 • 7. Bestyrelsens opgaver

Det er bestyrelsens opgave at sørge for driften af Bakkehuset sker i overensstemmelse med institutionens formål, herunder at indgå samarbejds-, administrations- og lejeaftaler mv.

Bestyrelsen skal sikre, at Bakkehusets musik- og kulturprogram er tidssvarende og bedst muligt tilgodeser borgernes ønsker.

Eventuelle afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen ansætter det fornødne personale.

   

 • 8. Tegningsret

Den selvejende institution tegnes af formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

 • 9. Regnskab og revision

Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen udarbejder et årsregnskab, som fremsendes til Ikast-Brande Kommune senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

 • 10. Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer indstiller det, og stifteren derefter godkender indstillingen.

 

 • 11. Opløsning

Beslutning om opløsning kan træffes på samme måde som vedtægtsændringer. Ved opløsning tilfalder institutionens formue kulturelle formål i Ikast-Brande Kommune

 • 12. Ikrafttræden

Den selvejende institution er stiftet med virkning fra 1. september 2015 og godkendt af Byrådet på møde den 18. maj 2015.