Generalforsamling og vedtægter2019-03-07T13:02:55+01:00

Generalforsamling

Næste generalforsamling afholdes i april 2019.

 

Vedtægter for Bakkehuset

 

 1. NAVN OG HJEMSTED:

Den selvejende institutions navn er BAKKEHUSET.  Bakkehuset er stiftet af Ikast-Brande Kommune.

Bakkehuset har hjemsted i Ikast-Brande Kommune.

 

 1. FORMÅL:

Bakkehusets formål er, at forestå driften af et moderne spille- og kulturhus med naturligt tilhørende aktiviteter.

Bakkehuset har endvidere til formål at synliggøre Ikast-Brande Kommune både lokalt og regionalt som kulturkommune.

 

 1. SAMARBEJDE MED ANDRE SPILLESTEDER, KULTURHUSE OG LOKALE FESTIVALLER:

Bakkehuset kan samarbejde med andre spillesteder og kulturhuse overalt i landet samt med lokale musik- og kulturaktører efter brugergruppens nærmere anvisninger.

Der tilstræbes kontinuerligt et tæt samarbejde med Ikast-Brande musikskole.

 

 1. DRIFT:

Bakkehusets indtægter frembringes ved billetsalg, barsalg, salg af forplejning, udleje, sponsorater og lignende naturligt forekommende indtægter.

Bakkehuset er delvis finansieret via et kommunalt tilskud.

Den selvejende institution skal leje sig ind i bygningen, Strøget 47, 7430 Ikast. Bygningen er ejet af Ikast-Brande Kommune og Bakkehuset lejer bygningen på markedsvilkår.

 

 1. GENERALFORSAMLING/ÅRSMØDE:

Institutionens generalforsamling, kaldet årsmøde, afholdes hvert år i 2. kvartal.

Ethvert medlem af Bakkehusets venneforening samt en repræsentant for hver sponsor kan deltage i årsmødet med stemmeret.

Brugergruppen kan herudover invitere øvrige personer til at overvære årsmødet, disse dog uden stemmeret.

Dagsorden for det ordinære årsmøde skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Brugergruppens beretning for det forgange år
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Kontingentfastsættelse samt forelæggelse af budget for det kommende år
 5. Valg af 2 medlemmer til brugergruppen (kun i ulige år og første gang i 2017)
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelle forslag fra årsmødedeltagerne.
 8. Eventuelt

 

Forslag fra årsmødedeltagerne skal være brugergruppens formand i hænde senest 30 dage før afholdelse af årsmødet. Den endelige dagsorden skal offentliggøres senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Eventuelle afstemninger på årsmødet afgøres ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes via fuldmagter.

 

 1. BESTYRELSE/BRUGERGRUPPE:

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse, kaldet brugergruppen, bestående af 7 medlemmer.

Lederen af Ikast-Brande Musikskole er født medlem af brugergruppen. Kulturudvalget i Ikast-Brande Kommune udpeger 2 medlemmer efter indstilling fra brugergruppen og  4 medlemmer vælges via årsmøderne.

Der udpeges ikke suppleanter for brugergruppemedlemmer.

Brugergruppens medlemmer er valgt for en 4 årig periode.

Der afholdes valg i alle ulige år – første gang i 2017, hvor der vælges 2 medlemmer til den kommende 4 årige periode og anden gang i 2019, hvor der vælges 2 medlemmer for de kommende 4 år.

Indtil 1. valg består brugergruppen af:

 • Simon Lindegaard, leder af musikskolen og fastmedlem
 • Steen Hebsgaard, udpeget af kulturudvalget indtil 2019
 • Bitten Olesen, udpeget af kulturudvalget indtil 2019
 • Birgitte Haugaard-Hansen, årsmødeudpeget indtil 2017
 • Erik Hansen, årsmødeudpeget indtil 2017
 • Stephan Olesen, årsmødeudpeget indtil 2019
 • Knud Erik Christensen, årsmødeudpeget indtil 2019

Brugergruppen konstituerer sig selv med formand, sekretær og øvrige poster umiddelbart efter årsmødet.

Der udfærdiges et referat over forhandlingerne i brugergruppens møder. Referatet skal underskrives af de tilstedeværende brugergruppemedlemmer.

Brugergruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 1. BRUGERGRUPPENS OPGAVER:

Det er brugergruppens opgave at sørge for driften af Bakkehuset sker i overensstemmelse med institutionens formål, herunder at indgå samarbejds-, administrations- og lejeaftaler mv.

Brugergruppen skal sikre, at Bakkehusets musik- og kulturprogram er tidssvarende og bedst muligt tilgodeser borgernes ønsker.

Eventuelle afstemninger i brugergruppen afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Brugergruppen ansætter det fornødne personale, herunder den daglige leder, og køber de fornødne ydelser.

 

 1. TEGNINGSRET:

Den selvejende institution tegnes af formanden sammen med et andet brugergruppemedlem.

 

 1. REGNSKAB OG REVISION:

Institutionens regnskabsår er kalenderåret dog således, at første regnskabsår omfatter perioden 01-09-2015 til 31-12-2016.

Brugergruppen udarbejder et årsregnskab, som fremsendes til Ikast-Brande Kommune senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

 

 1. VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Vedtægterne kan ændres, såfremt et flertal af brugergruppens medlemmer indstiller det, og stifterne derefter godkender indstillingen.

 

 1. OPLØSNING:

Beslutning om opløsning kan træffes på samme måde som vedtægtsændringer. Ved opløsning tilfalder den selvejende institutions formue kulturelle formål i Ikast-Brande Kommune.

 

 1. IKRAFTTRÆDEN:

Den selvejende institution er stiftet med virkning fra 1. september 2015.